Publicaties Zorgende Stad

Op de publicatie pagina van Zorgende Stad plaatsen wij allerlei verslagen, presentaties, filmpjes, foto’s en andere documenten die voortkomen uit ons werk.

Terugblik eHealth Steden Estafette Den Haag

De Haagse editie van de eHealth Steden Estafette was een groot succes. Zo’n 170 deelnemers waren naar het Haga Ziekenhuis gekomen om gevoed te worden met presentaties, verhalen en workshops over wat er op eHealth gebied leeft in Den Haag. Deze estafette had een speciaal tintje: niet alleen de estafette zelf, ook een zorgeditie van het Haagse ‘ICT Café’ vond op deze dag plaats. Daarnaast luidde deze estafette het begin van de nationale eHealth week in: op allerlei plekken in Den Haag was voor bewoners een week lang te horen, zien en ervaren wat eHealth voor hen kan betekenen. Het videoverslag laat de beelden voor zich spreken.

Programma

De deelnemers werden welkom geheten door Daniël Tijink van ECP samen met Caroline Bestebreurtje van de Haga Academy. Het vanuit het ziekenhuis thuis ondersteunen van patiënten was een van de dingen waarover zij vertelde. Ook vertelde zij over het ‘innovatielab’ in het ziekenhuis dat de week erna officieel door minister Schippers geopend zou worden. Keynote speaker Bert Mulder hield daarna een prikkelend betoog over maatschappelijke informatievoorziening. Hij constateerde dat goede eHealth voorzieningen pas over 10 jaar echt hard nodig zullen zijn.

Sander Oltshoorn, programmanager zorg en innovatie in Den Haag vertelde vervolgens over het programma Gezond Lang Thuis en de‘iZi ervaarwoning‘. De samenwerking tussen overheid, zorg, kennisinstellingen en bedrijven noemen ze hier de ‘Haagse Ruit’. Het programma kent vier onderdelen: positieve gezondheid, technologische innovatie, zorgeconomie en levensloop bestendig wonen. Binnen het IZI-samenwerkingsverband van bewonersorganisatie, overheid, onderwijsinstellingen en marktpartijen is men begonnen met de volgende aanpak: 1) in kaart brengen van de leefwereld 2) een ervaarwoning inrichten 3) werken aan de meerwaarde van oplossingen om te zien hoe het verder kan worden uitgerold en 4) verbinden van bewoners door het stimuleren van communitybuilding. De regie ligt bij inwoners en men is begonnen in een flatgebouw met 92 huishoudens.

Workshops

Na het plenaire gedeelte volgden maar liefst 8 workshops die in twee rondes werden aangeboden:

 1. IZI Gezond Lang Thuis: eigenaarschap bij bewoners;
 2. Schaalbaarheid en eHealth: de grote uitdaging;
 3. Nieuwe vormen van burgerparticipatie: casus scootmobiel centrale;
 4. eHealth: burenhulp vind je digitaal;
 5. Lucca makes you happy! Een app voor jongeren die in behandeling zijn wegens psychische problemen;
 6. eHealth in de spreekkamer;
 7. Effectief communiceren in de zorg;
 8. Wanneer is eHealth succesvol?

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Eindhoven en Breda al eerder laten zien wat zij in huis hebben.  De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente. De volgende stad en tevens laatste stad die we aandoen in deze estafette is Amsterdam op woensdag 22 maart 2017.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze bijeenkomst, een verslag en/of presentaties ontvangen?  Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

eHealth Steden Estafette Amsterdam: over ‘Brilliant Failures’ en wat we ervan leren!

Woensdag 22 maart zal metropoolregio Amsterdam de allerlaatste editie van de eHealth Steden Estafette verzorgen. Het leidende thema op 22 maart is de ‘Age-friendly city’. Amsterdamse initiatieven om ouderen langer mee te laten doen, zullen met het publiek gedeeld worden. Maar ook in het oog springende age friendly oplossingen uit andere delen van het land die eerder in de estafette aan bod kwamen, krijgen een podium. We gaan het niet alleen over successen hebben. Sterker, we richten ons nadrukkelijk ook op de eerlijke verhalen over missers, worstelingen en vallen en weer opstaan. Denk en praat erover mee met alle sprekers die hun lessons learned met jou willen delen en met jou in gesprek willen over wat zij van hun ‘brilliant failures’ kunnen leren!

Voorlopig programma

Aan het definitieve programma dat van 12.00 tot 17.00 uur duurt, wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt: in de volgende nieuwsbrief zal het gedetailleerde programma bekend gemaakt worden.

Een paar interessante ingrediënten kunnen we echter nu al prijsgeven… Wethouder Eric van der Burg duidt metropoolregio Amsterdam als broedplaats voor active and healthy aging. Daarna vertelt Paul Iske -hoogleraar Open Innovation & Business Venturing- vanuit het door hem opgerichte Instituut voor Briljante Mislukkingen, over de complexiteit van innovatie en ondernemen.  Ook zal een betrokken ambtenaar van de gemeente Amsterdam het idee achter de ‘Amsterdam Capital of Innovation’ toelichten.

Vervolgens komen in aparte sessies eHealth toepassingen aan bod, gegroepeerd langs de domeinen van Age-friendly City. Denk aan innovaties op het terrein van mobiliteit, ten aanzien van ondersteuning en zorg, en op het gebied wonen. Initiatiefnemers bespreken het doorlopen traject van hun idee tot uitvoering met aandacht voor te nemen drempels. Daarna gaan de deelnemers in groepen uit elkaar om met elkaar in discussie te gaan over welke lering zij trekken uit de verhalen van de initiatiefnemers.

Na een plenaire terugkoppeling volgt voor alle deelnemers een netwerkborrel met hapje en drankje.

Bijzondere locatie

De estafette bijeenkomst vindt plaats op een toepasselijke locatie: in het gebouw van het ‘Amsterdam health and technology institute’ (AHTI). Dit topinstituut draagt bij aan hogere kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Kom dus naar de estafette en neem meteen een kijkje in het AHTI dat innovatief onderzoek aan ondernemerschap en onderwijs koppelt om haar doelen te verwezenlijken.

Het adres van AHTI is:

Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam Zuidoost

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Eindhoven, Breda en Den Haag al eerder laten zien wat zij in huis hebben.  De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de eHealth Steden Estafette? Of wil je je al aanmelden? Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

 

 

Gemeenten nauwelijks bezig met eHealth

Gemeenten zijn niet of nauwelijks bezig met de inzet van eHealth toepassingen voor hun taken op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg. Sommige gemeenten zien wel mogelijkheden voor digitale toepassingen bij de uitvoering van hun decentralisatietaken, maar worstelen met hun rol in samenwerking met andere stakeholders. Dit blijkt uit het “Rapport eHealth en gemeenten” van de Digitale Steden Agenda (DSA), Zorgende Stad op basis van een enquête onder 15 gemeenten. De Zorgende Stad gaat samen met landelijke partijen aan de slag om gemeenten voor te lichten en handvaten te bieden om de mogelijkheden van eHealth toepassingen wel te benutten.

De Zorgende Stad (onderdeel van de Digitale Steden Agenda), heeft in samenwerking met de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)* eind 2014 een enquête gehouden over eHealth bij gemeenten. Vijftien gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld, dit zijn veelal gemeenten die interesse hebben getoond in eHealth. De resultaten staan in het “Rapport eHealth en gemeenten” opgesteld door Yvonne Sprick en Hans Haveman van de DSA.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek was tweeledig. Enerzijds het leveren van input voor het advies van de RVZ over consumenten eHealth, dat in april wordt verwacht en anderzijds het leveren van input voor activiteiten van de DSA Zorgende Stad in 2015.

Weinig aandacht voor eHealth

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten nog weinig aandacht hebben voor digitale toepassingen zoals eHealth, zowel in de praktijk als in beleidsdocumenten. De drie decentralisaties eisen veel aandacht op. Als gemeenten betrokken zijn bij digitale toepassingen in preventie, ondersteuning en zorg betreft het vooral het (tijdelijk) stimuleren van initiatieven. Vooral digitale toepassingen, die het inschakelen van maatschappelijke hulpsystemen vergemakkelijken, wordt op dit moment gefinancierd door een aantal gemeenten.

Decentralisaties

De gemeenten zijn er overigens wel van overtuigd dat digitale toepassingen zoals eHealth de decentralisaties goed zouden kunnen ondersteunen. Voorkomen van eenzaamheid, het versterken van zelfredzaamheid van kwetsbare burgers zoals mensen met psychiatrische problemen, digitale ondersteuning van mantelzorgers en matchen van vrijwilligers met hulpvragers worden in dit kader vaak genoemd. Met als aanname dat hiermee het beroep op de gemeentelijke ondersteuning wordt beperkt omdat de onderlinge hulp van burgers wordt bevorderd én als er professionele hulp nodig is, dit efficiënter kan.

Rol van de gemeente

Gemeenten kiezen verschillende rollen en zoeken naar de juiste rol met meer (stimuleren) of minder (faciliteren) invloed van de gemeente. Geen enkele gemeenten ziet voor zichzelf een regisserende rol. Samenwerking met andere partijen zoals zorgverzekeraars, zorg- en welzijnaanbieders is van belang.

Wat gaat er nu gebeuren?

De DSA Zorgende Stad pakt in haar werkprogramma 2015 de aanbevelingen voorlichting aan gemeenten en verspreiden van goede voorbeelden op. Dit doet ze samen met ZONMW en ECP die in opdracht van het ministerie VWS en EZ taken hebben in het landelijke doorbraakproject “De zorg ontzorgd”.

Steden estafette: benutting ICT in de zorg

Zorgende Stad DSA werkt samen met ZonMW en ECP aan een steden estafette rondom eHealth. Heb je ambities om zorg innovaties op te schalen en wil je dit delen? Of heb je dit al gerealiseerd? Neem dan contact op met Hans Haveman.

Bekijk het Rapport eHealth en gemeenten

* De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S).

Ouderen langer zelfstandig dankzij ICT-innovaties

Zorginstellingen en ICT-leveranciers zetten zich in voor zelfredzame ouderen. We worden steeds ouder en hebben daarom een langere periode zorg en ondersteuning nodig. ICT-innovaties kunnen eraan bijdragen dat we zolang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn. Maar er valt nog een wereld te winnen voordat ouderen daar profijt van hebben. Toch zijn er initiatieven in Nederland die laten zien dat het al kan. Het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ heeft vier onderscheidende initiatieven gehonoreerd die op bewezen innovatieve wijze ICT-oplossingen inzetten om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten.

De zorg ontzorgd met ICT

Binnen het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’, tot stand gekomen met steun van de ministeries EZ en VWD, is de afgelopen maanden via een oproep gezocht naar consortia die zelfredzaamheid van ouderen en/of hun (in)formele zorgverleners vergroten door gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT-oplossingen. Het aantal aanmeldingen– in totaal 36 –overtrof de verwachtingen. En bovendien was het commitment van de samenwerkingsverbanden van cliëntorganisaties, zorgaanbieders, financiers (bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars) en ICT-leveranciers achter deze initiatieven hoog. Dit bleek ook uit de hoogte van de publiek-private co-financiering die in cash of in kind werd ingebracht. Door een formeel aangestelde commissie, onder leiding van commissievoorzitter Rien Meijerink (RVZ), is een selectie gemaakt en zijn er vier veelbelovende initiatieven gehonoreerd.

Hans Haveman, trekker Zorgende Stad DSA en lid van de programmacie van het doorbraakproject, reikte vier gouden sleutels uit aan de vier prijswinnaars tijdens een bijeenkomst van ECP.

Vier gehonoreerde initiatieven

1. OZOverbindzorg 2.0

OZOverbindzorg is een webbased communicatie- en coördinatieplatform, het optimaliseert de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en professional en tussen professionals onderling.

2.Leefstijlmonitoring in de zorg

In Friesland is een gezamenlijke pilot gestart: door de inzet van Leefstijlmonitoring kan de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen langer worden behouden.

3. PAZIO opschaling

In het project ‘De opschaling van PAZIO’ wordt de opschaling van het gezondheidsportaal PAZIO van lokaal naar regionaal en landelijk niveau gerealiseerd.

4. Obli: Preventie van uitdroging en zorg(kosten) bij ouderen via ICT

Uitdroging bij ouderen is een groot gezondheidsprobleem. Het drinkherinneringsapparaat Obli meet de vochtinname en geeft (ook op afstand) een seintje af bij onvoldoende vochtinname.

Deze initiatieven krijgen financiële ondersteuning op basis van hun ingediende voorstel en begroting, naast de co-financiering die zij zelf hebben geregeld.

Doorpakken

Het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ speelt een actieve rol om zowel de gehonoreerde als de niet gehonoreerde projecten te ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen (zoals financiering, organisatie, samenwerking, vaardigheden, cultuur, kennis, techniek, wetgeving) om tot de gewenst opschaling te komen. De oproep heeft veel informatie en kennis opgeleverd om bij te dragen aan de opschaling van ICT-oplossingen in de zorg ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van ouderen thuis. Aanjager van het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ is Dik Hermans, bestuurder Stichting VitaValley. Zie voor meer informatie: www.doorbraakmetdezorg.nl

Doorbraakprojecten met ICT

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseren Doorbraakprojecten met ICT die de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij versnellen. Doel is vergroting van het concurrerend vermogen van het bedrijfsleven en betere benutting van ICT in zorg, onderwijs en energievoorziening. Initiatiefnemers van het programma zijn het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW/MKB-Nederland. www.doorbraakprojectenmetict.nl

Co-creatie eHealthboek over innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg

Co-creatie eHealthboek: brenger van nieuwe inspiratie en innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg! Het co-creatie eHealthboek is vandaag officieel gelanceerd. Het eboek is met 250 co-auteurs in 9 maanden, in een unieke co-creatie, tot stand gekomen.

Integrale benadering van eHealth

In het gratis eboek wordt de theorie en praktijk met betrekking tot eHealth vanuit verschillende perspectieven beschreven. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om te versnellen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om te komen tot grootschalige implementatie en wat zijn interessante eHealth innovaties?

Positief prikkelen

Met dit co-creatie eHealthboek willen circa 250 co-auteurs iedereen in de zorg op een positieve wijze prikkelen om te komen tot verandering met behulp van eHealth. De komende jaren staat het zorgsysteem flink onder druk. Er zijn fundamentele wijzigingen van het zorgstelsel nodig en eHealth kan hierin een positieve bijdrage leveren. Want volgens de initiatiefnemers en de 250 co-auteurs kan eHealth de kwaliteit van zorg verbeteren en tegelijk de kosten beperken.

De Digitale Steden Agenda, Zorgende Stad streeft ernaar inwoners zo gezond mogelijk te houden, waarbij aandacht is voor wonen, zorg en welzijn. De regie ligt –waar mogelijk- bij mensen zelf. Zorgvragen worden zoveel mogelijk zelf en in directe samenwerking met de directe omgeving opgelost. Gemeenten zijn een cruciale maar ook vrij nieuwe stakeholder voor ondersteuning van zelfredzaamheid

Zorgende Stad ziet dat de inzet van eHealth geweldige mogelijkheden geeft om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de regie bij de patiënt te leggen, de toegankelijkheid te vergroten en ook de kosten te beperken. Implementatie van eHealth is echter geen sinecure. Het is pure veranderkunde in plaats van een technisch kunstje. We staan volgens het boek nog aan het begin van de verandering.

Door co-creatie een breder draagvlak

Het initiatief beschikte tijdens de co-creatie over een adviesraad met zo’n 80 bestuurders en topexperts van zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en overheid. Ook Hans Haveman, verbinder/trekker van de Zorgende Stad is lid van deze adviesraad. Door zorgprofessionals, bestuurders, innovatoren, experts en cliënten te verbinden en daarover met elkaar bottom-up, zowel online als op de fysieke bijeenkomsten bij Achmea en VGZ, in gesprek te komen is er een bijzondere interactie, dynamiek, samenhang en groepsvorming ontstaan.

Gratis download van het eboek via: www.zorginnovatieboek.nl

Online buurtnetwerk: nieuwe nutsvoorziening

Zo rond 2020 wonen in de Westerse wereld meer digital natives dan mensen die zonder smartphone zijn opgegroeid en de technische mogelijkheden van ICT zijn onbegrensd. Maar wat willen we er eigenlijk mee? En hoe kun je als stedelijke professional de stad ermee verbeteren? nieuwe nutsvoorziening

 

Experiment | opruimen knelpunten in de Doe Democratie

Platform31 start samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een experimentprogramma ‘Opruimen Knelpunten in de Doe Democratie’.

Iedere gemeente is blij met mooie initiatieven van bewoners, verenigingen of stichtingen die hard werken om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan hun dorp of stad. Helaas worden deze initiatieven regelmatig belemmerd door lokale of nationale regelgeving. Meld uw gemeente met een maatschappelijk initiatief aan voor een nieuw experiment!

Programma en Aanmelden – Opruimen Knelpunten in Doe Democratie

Veel interesse voor de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Er is veel interesse vanuit gemeenten voor de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten.

De toolkit is ontwikkeld in samenwerking met 14 koploper gemeenten, ministerie VWS/BZK en KING en is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het verkennen, ontwerpen en implementeren van digitale informele zorgdiensten. Digitale informele zorgdiensten zijn ICT systemen die functionaliteiten aan burgers/vrijwilligers bieden zoals een agenda, logboek en marktplaats ter ondersteuning van informele zorg. Voorbeelden zijn BUUV, Wehelpen, Zorgvoorelkaar, Vraagelkaar en Eigenkrachtwijzer. De toolkit bevat  informatie, ervaringen en verwijzingen naar relevante hulpmiddelen voor elke fase (verkennen, ontwerpen, implementeren en evalueren).

De Zorgende Stad besteedt op dit moment veel aandacht aan het breed beschikbaar maken van de toolkit zodat gemeenten goed voorbereid aan de slag gaan met digitale informele zorgdiensten. De toolkit is online beschikbaar en wordt gepresenteerd op verschillende congressen. In samenwerking met de gemeente Wierden zal een regionale bijeenkomst in Oost Nederland worden georganiseerd waarin gemeenten en leveranciers met elkaar in contact worden gebracht zodat ze gezamenlijk de fasen van verkenning en ontwerp kunnen doorlopen.

Download hier de: Toolkit Digitale Informele Zorgdienstenerratumleaflet en presentatie

 

Basiseisen platforms voor ondersteunde zelfzorg

Aan welke basiseisen (inhoudelijk, functioneel en technisch) moet een zelfzorgplatforms voldoen. Dat lees je in dit document van Zelfzorg Ondersteund. Zelfzorgplatforms zijn er voor de zelfzorgondersteuning van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus (type 2), cardiovasculaire aandoeningen, astma en COPD.
Download hier het rapport ‘basiseisen voor zelfzorgplatforms’
Meer weten: http://www.zelfzorgondersteund.nl

Presentatie: toolkit digitale informele zorgdiensten

In de lerende community ‘digitale informele zorgdiensten’ hebben een aantal gemeenten kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld over het gebruik van digitale informele zorgdiensten (BUUV, We Helpen). De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in een Prezi presentatie. De learning community is een initiatief van de Digitale Steden Agenda – de Zorgende Stad, het ministerie van VWS, BZK en KING. De presentatie is gemaakt door Claudia Landewé van Insights International. Klik hier om de presentatie te bekijken

Over de Zorgende Stad

De Zorgende Stad, getrokken door de gemeente Enschede, houdt haar inwoners zo gezond mogelijk. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat om een brede kijk op gezondheid, waarbij aandacht is voor welzijn, wonen en zelfredzaamheid. De regie ligt – waar mogelijk – bij de mensen zelf. Zorgvragen worden zoveel mogelijk zelf en in samenwerking met de directe omgeving opgelost.

Inzet van slimme digitale middelen

Slimme digitale innovaties kunnen hieraan bijdragen: innovaties die beschikbaar komen op de consumentenmarkt of innovaties die door zorgprofessionals worden aangereikt. Zo kunnen mensen langer thuis wonen, wordt zorgvraag en zorgbehoefte goed op elkaar afgestemd en zelfredzaamheid gestimuleerd.

13920693164_6c87ee03f9_b

Werkwijze Zorgende Stad

Zorgende Stad werkt aan het verwezenlijken van kansen van ICT voor de volgende opgaven:

 • Opgave 1: Juiste informatie op het juiste moment (op het gebied van zorg en welzijn)
 • Opgave 2: Informele zorg en samenredzaamheid bevorderen
 • Opgave 3: Zorg, preventie en ondersteuning op afstand (eHealth en Domotica)
 • Opgave 4: Eigen regie en zelf-management (gezondheidsdossier)

13897135991_73b35d152a_b

Wil je meedoen?

De Zorgende Stad is er voor alle betrokken (overheid, ondernemers, onze burgers, onderzoek, onderwijs & out-of-the box denkers) die willen werken aan het verwezenlijken van kansen van ICT voor maatschappelijke opgaven in de zorg.

Is deze informatie ook interessant voor een collega? Wijs hen dan op dit initiatief. Dank!

Lidy Steenwinkel en Hans Haveman Digitale Steden Agenda, ZORGENDE STAD 06 52892504 | www.digitalestedenagenda.nl |@digitalesteden